18

Порядок выезда детей

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā bērni šķērso Latvijas Republikas valsts robežu.

2. Bērns, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Latvijas Republikas valsts robežu šķērso, uzrādot Latvijas Republikas valsts robežas likumā minētos dokumentus.

3. Bērns, kurš ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā (turpmāk – bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais), izceļojot no Latvijas Republikas uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Šengenas līguma dalībvalsts (turpmāk – izceļo no valsts), papildus Latvijas Republikas valsts robežas likumā minētajiem dokumentiem uzrāda arī citus šajos noteikumos minētos dokumentus.

4. Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts patstāvīgi, uzrāda vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts. Ja bērna vecāks, kurš ir tiesīgs dot piekrišanu bērna izceļošanai no valsts, nav sasniedzams vai atsakās dot piekrišanu, bērns var izceļot no valsts patstāvīgi, uzrādot bāriņtiesas lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts.

5. Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts pilnvarotas personas pavadībā, uzrāda vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecinātu pilnvaru bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā. Ja bērna vecāks, kurš ir tiesīgs dot pilnvaru bērna izceļošanai no valsts pilnvarotas personas pavadībā, nav sasniedzams vai atsakās dot pilnvaru, bērns var izceļot no valsts citas personas pavadībā, uzrādot bāriņtiesas lēmumu par atļauju bērnam izceļot no valsts attiecīgās personas pavadībā. Ja bērns izceļo no valsts aizbildņa pavadībā, uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai tā notariāli apliecinātu kopiju.

6. Ja bērnam, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, neviens vecāks nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, bērns, izceļojot no valsts patstāvīgi, uzrāda notariāli apliecinātu vismaz viena vecāka piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, bet, izceļojot no valsts pilnvarotās personas pavadībā, uzrāda notariāli apliecinātu vismaz viena vecāka pilnvaru bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā.

6.1 Šo noteikumu 5. un 6.punktā minētā pilnvara nav nepieciešama, ja bērns izceļo no valsts bāriņtiesas pārstāvja pavadībā, lai izpildītu nolēmumu par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta. Bāriņtiesas pārstāvis, kura pavadībā bērns izceļo no valsts, robežpārbaudes laikā pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma uzrāda bāriņtiesas priekšsēdētāja pilnvaru nogādāt bērnu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, vai lēmuma norakstu par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu, ja bērnu nogādā bāriņtiesas priekšsēdētājs, un zvērināta tiesu izpildītāja akta norakstu par bērna nodošanu bāriņtiesas pārstāvim, lai nogādātu bērnu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta.

7. Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts vecāka pavadībā, uzrāda šādus dokumentus:

7.1. tā vecāka ceļošanas dokumentu ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu;

7.2. bērna dzimšanas apliecību vai tās notariāli apliecinātu kopiju, ja bērnu pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu.

8. Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, papildus šo noteikumu 7.punktā minētajiem dokumentiem uzrāda notariāli apliecinātu otra vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) pilnvaru bērna izceļošanai no valsts.

9. Šo noteikumu 8.punktā minētā pilnvara nav nepieciešama, ja bērna vecāks, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, viens īsteno aizgādību pār šo bērnu. Šādā gadījumā, izceļojot no valsts, uzrāda kādu no šādiem minēto faktu apliecinošiem dokumentiem vai attiecīgā dokumenta notariāli apliecinātu kopiju:

9.1. otra vecāka miršanas apliecību;

9.2. tiesas spriedumu (sprieduma norakstu) par:

9.2.1. tā vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanu pār bērnu, kurš pavada bērnu;

9.2.2. aizgādības tiesību atņemšanu otram vecākam;

9.2.3. otra vecāka izsludināšanu par mirušu;

9.2.4. (svītrots ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.200);

9.3. dzimšanas apliecību, kurā nav ieraksta par otru vecāku;

9.4. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu izziņu, ka ziņas par tēvu dzimšanas aktu reģistrācijas grāmatā ierakstītas pēc mātes norādījuma;

9.5. notariāli apliecinātu vecāku vienošanos par tā vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanu pār bērnu, kurš pavada bērnu.

10. Šo noteikumu 8.punktā minētā pilnvara nav nepieciešama, ja:

10.1. otrs vecāks (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) nav sasniedzams vai atsakās dot piekrišanu un bāriņtiesa ir piekritusi bērna izceļošanai no valsts;

10.2. neviens no vecākiem nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā;

10.3. bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, saskaņā ar Latvijas tiesas lēmumu vai nolēmumu un apliecību, ko ārvalsts tiesa vai kompetentā iestāde izsniegusi saskaņā ar Padomes 2003.gada 27.novembra Regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu 42.panta 1.punktu (par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta). Šādā gadījumā, izceļojot no valsts, uzrāda attiecīgā lēmuma norakstu valsts valodā vai nolēmuma un apliecības norakstu, ievērojot valodas prasības, kas paredzētas šajā apakšpunktā minētās regulas 45.pantā.

11. Bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais un kurš ievietots bērnu aprūpes iestādē vai nodots audžuģimenei, var izceļot no valsts patstāvīgi, uzrādot lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts, vai pilnvarotās personas pavadībā, uzrādot lēmumu par atļauju bērnam izceļot no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā. Lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi vai pilnvarotās personas pavadībā izceļot no valsts pieņem bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē vai nodots audžuģimenei.

12. Ja šajos noteikumos minētais dokuments vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina kādu no šajos noteikumos minētajiem faktiem, ir izdots ārvalstīs, šādu dokumentu uzrāda, ievērojot dokumentu legalizācijas prasības un pievienojot tam noteiktā kārtībā notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

13. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc izglītības iestādes pieprasījuma izsniedz un apstiprina ceļotāju sarakstu izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā (pielikums), ja Latvijas Republikā dzīvojošs bērns, kuram nav nevienas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonības, izglītojamo bērnu grupā dodas ekskursijā uz Eiropas Savienības dalībvalsti, kura piemēro Padomes 1994.gada 30.novembra Lēmumu 94/795/TI par kopīgu rīcību, ko Padome, pamatojoties uz K4.panta 2.punkta "b" apakšpunktu Līgumā par Eiropas Savienību, pieņēmusi attiecībā uz ceļošanas iespējām skolēniem no trešām valstīm, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji.

14. Šo noteikumu 13.punktā minētais ceļotāju saraksts ir atzīstams par derīgu ceļošanas dokumentu, ja ceļotāju sarakstam pievieno pases fotogrāfijas prasībām atbilstošas to izglītojamo fotogrāfijas, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi. Prasība par fotogrāfijas pievienošanu ceļotāju sarakstam izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā nav attiecināma, ja šajā ceļotāju sarakstā minētie izglītojamie var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumus Nr.310 "Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 108.nr.; 2002, 26., 47.nr.; 2004, 4., 152.; 2006, 109.nr.).