Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu.

Robežsardze atgādina – sākoties vasaras brīvlaikam, plānojot savus ceļojumus, pārliecinieties par nepieciešamajiem bērnu ceļošanas dokumentiem!

Bērnu ceļošanu reglamentē 03.08.2010.  Ministru kabineta noteikumi Nr. 721 „Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumos ir noteikta kārtība, kādā bērni šķērso Latvijas Republikas valsts robežu.

Bērnam līdz 18 gadu vecumam, kurš ir Latvijas valstspiederīgais (Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā), izceļojot uz Šengenas zonas valstīm (Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Islande, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Ungārija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Vācija, Zviedrija) līdzi jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei vai Latvijas pilsoņa personas apliecībai (eID kartei). Latvijas pilsoņa personas apliecību var izmantot pases vietā arī ceļojot uz tādam Eiropas Savienības valstīm kā Bulgārija, Kipra, Īrija, Rumānija, Apvienotā Karaliste, kuras nav Šengenas zonas valstis. Latvijas nepilsoņa personas apliecība nav izmantojama kā ceļošanas dokuments.

Lūdzam iepazīties arī ar informāciju par dokumentu kontroli Eiropas Savienības pilsoņiem – www.riga-airport.com/lv/main/pasazieriem/noderiga-informacija/aviocelosana-eiropas-savieniba/dokumentu-kontrole

Bērni, kuri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā (Latvijas valstspiederīgie), var izceļot no Latvijas patstāvīgi vai pilnvarotas personas pavadībā (neuzrādot papildus dokumentus – piemēram, notariāli apstiprinātu pilnvaru vai piekrišanu) ne tikai uz Šengenas līguma dalībvalstīm, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras nav pievienojušās Šengenas līgumam (Lielbritāniju, Īriju, Kipru, Bulgāriju, Rumāniju vai Horvātiju).

Vasarā, skolas brīvdienu laikā daudzi ir ieplānojuši apmeklēt radus un draugus ārzemēs. Lai nesabojātu tikšanās prieku gan sev, gan tuviniekiem atcerieties par bērnu ceļošanas kārtības nosacījumiem. Un arī tikpat kā pieaugušajiem, bet tomēr vēl bērniem – 15., 16. un 17.gadīgajiem jauniešiem laicīgi pie notāra noformējiet vecāku piekrišanu vieniem pašiem vai pilnvarotas personas pavadībā izceļot no Latvijas un uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Šengenas līguma dalībvalsts..
Ja rodas jautājumi vai neskaidrības par bērnu ceļošanas kārtību un citiem ceļošanas jautājumiem zvaniet uz robežsardzes diennakts tālruni 67075718, 67075616, rakstiet uz e-pastu: robezsardze@rs.gov.lv vai meklējiet informāciju Valsts robežsardzes mājas lapā www.rs.gov.lv, sadaļās „Robežas šķērsošana” un „Jautājumi un atbildes”.

Robežas šķērsošana kopā ar vecāku/-iem

Nepilngadīgiem bērniem* (Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošiem, kuriem ir Latvijas Republikas valstiskā piederība), šķērsojot robežu viena vai abu vecāku pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda derīgs ceļošanas dokuments – pase. Vecāka pasē ir jābūt atzīmei par bērna radniecību ar to vecāku, kurš pavada bērnu. Ja vecāka pasē nav šī ieraksta, tad, šķērsojot robežu, papildus jāuzrāda bērna dzimšanas  apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija.

Bērna robežas šķērsošana patstāvīgi

Bērnam, izceļojot no Šengenas zonas uz Neeiropas valstīm vai no Eiroras Savieņibas valstīm uz Neeiropas savienības valstīm un šķērsojot robežu patstāvīgi, līdzi jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei un vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai. Ceļojot Šengenas zonas un Eiropas Savienības ietvaros pilnvara nav nepieciešama.

Informējam, ka lidostas darbiniekiem ir pienākums atteikt reģistrāciju bērniem, kuri lido vieni, ja tiem nav pareizi noformēti dokumenti un aicinām vecākus būt disciplinētiem, un pārliecināties vai bērnam ir ceļošanai nepieciešamie dokumenti.

Robežas šķērsošana pilnvarotas personas pavadībā

Ja bērns ceļo pilnvarotas personas pavadībā līdzi jābūt derīgai pasei, vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai pilnvarai bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā, kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai. Gadījumā, ja viens no bērna vecākiem ir ārzemnieks vai bezvalstnieks, valsts robežas šķērsošanai nepieciešama otra vecāka (Latvijas pavalstnieka) notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts vai pilnvara bērna izceļošanai no valsts pilnvarotās personas pavadībā.

Informācija par kārtību, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu, tai skaitā informācija par kārtību, kādā valsts robežu šķērso bērni ir pieejama Valsts robežsardzes mājas lapā www.rs.gov.lv vai www.likumi.lv –  Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu kā arī zvanot T: 67075616. 

* Saskaņā ar “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 3.panta 1.daļu “Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas”.